Å være leder i Juba

De lokale laga i Juba drives av voksne ledere. Som voksne skal vi bidra til trygge rammer for barna.

Vi skal også sørge for at foresatte til medlemmene kan være sikre  at deres poder blir tatt godt vare på.
Samtidig skal lederne sørge for at aktivitetene drives innenfor de rammene som Juba har.
 
Medlemmene som medansvarlige
 den annen side ønsker vi ikke at våre ledere skal være ”fritidskelnere”.
Vi skal ikke servere barna ferdigtygde aktiviteter som de kan 
plukke fra som  en restaurantmeny  
før de hopper videre til neste servering, hos oss eller andre. 
Juba har som klar målsetting å utvikle barn til å ta ansvar for seg sjøl, sine venner og sin fritid. 
Derfor prøver vi å legge opp virksomheten slik atmedlemmene er medansvarlige for det som skjer i de lokale Juba-laga. Barna får oppgaver og ansvar, tilpasset sine egne forutsetninger. 
Ikke alltid like enkelt å  til, men alltid like viktig å prøve på!
Det er mange voksenoppgaver som skal dekkes i et Juba-lag,
og målet er å kunne dele på disse oppgavene mellom flere voksne ledere.
Hvis vi ikke har mange voksne å spille på i laget, må aktiviteten legges opp deretter.
Arbeid med barn er inspirerende og givende – så lenge en klarer å holde oppgaver og ansvar
innenfor et rimelig nivå som lederne kan trives med.
 
Én voksen Juba-leder…
Vedtektene i Juba sier at alle lag skal ha en leder som er den voksne, ansvarlige for virksomheten.
Vedkommende skal være over 18 år. Denne lederen skal være kontakten til Juba,
være medlem av forbundet og dessuten representere laget utad overfor kommunen, foreldre osv.
Post fra Juba sentralt vil vanligvis gå til denne lederen.
 
… men flere til å dele på oppgavene
Oppnevning av denne ene, ansvarlige Juba-lederen er det eneste absolutte kravet
til hvordan et Juba-lag skal ledes.
Når en kommer til det praktiske arbeidet med barna, står alle muligheter åpne. Noen løsninger som er valgt:
 • Juba-leder har med seg en eller flere andre voksne som deltar som ledere på aktivitetene.
 • I noen lag er voksenlederen mer en bakspiller og tar seg av administrative oppgaver, mens det er andre voksne ledere som driver selve aktivitetene.
 • Lederne i laget står for organisering av barna (lokaler, penger osv), mens aktiviteten ledes av eksterne ”instruktører”. Dette er mest aktuelt der aktivitetene krever litt ekstra erfaring og kunnskap; teater, dans, hobby, friluft. Slike eksterne instruktører kan ha avtale for en hel sesong eller delta bare på et enkelt møte eller én kveld.
 • Trekke inn de eldste og mest erfarne medlemmene (13-15 år) som hjelpeledere slik at de kan bidra til gjennomføring av aktiviteter sammen med den voksne lederen.
 • Velge et styre blant barna (se mer under JubaKLUBB), slik at barna kan få ansvar for enkle oppgaver.
 
Et frivillig arbeid for og blant barn
Å være leder i Juba, enten det er lokalt eller nasjonalt, er i utgangspunktet et frivillig verv. Lederne velger å bruke av sin fritid og sitt engasjement for å gi barn et bedre oppvekstmiljø. ”Betalingen” en får, er ikke i kroner og øre. Det er mange som bruker et stort antall timer hvert år til frivillig, ubetalt lederarbeid i Juba, slik som i en gjør det i mange andre frivillige organisasjoner. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder antall arbeidstimer nedlagt i frivillig, ideelt arbeid. Store deler av barns fritids- og kulturtilbud blir drevet av idealistiske og engasjerte voksne som finner at de vil bruke av seg sjøl til utvikling av barn og det lokale miljøet.
Det en ikke får i kroner og ører, får en til gjengjeld ”betalt” for i form av hyggelige opplevelser og meningsfylte samvær med barn. Det kan være de små og kanskje ubetydelige replikker og opplevelser i hverdagen, men det kan også være lettelsen og tilfredsstillelsen ved at barn og ledere i fellesskap har lyktes med en større teateroppsetning. Eller gleden ved å følge enkeltbarn og se hvordan de kan vokse og blomstre når rammene er gode.
 
Rusfri livsstil
Juba er en organisasjon som bidrar til å forebygge rusproblemer. Et av virkemidlene er å hjelpe barn og voksne til å praktisere en alkoholfri livsstil (og selvsagt også narkotikafri!). Vi har valgt å praktisere dette slik:
 • Alle arrangementer i Juba-regi er alkoholfrie.
 • Alle voksne og ungdommer som er med på Juba-aktiviteter (f.eks. som ledere på turer og utflukter) skal være alkoholfrie så lenge aktiviteten varer.
 • Alle som har formelle verv i Juba, (lokalt, i kretsene og nasjonalt) skal praktisere en alkohol- og narkotikafri livsstil så lenge de har slike oppdrag.
 • Kravet om en alkoholfri livsstil gjelder ikke andre voksne som er støttespillere for de lokale gruppene.
 • Medlemskap i Juba er åpent for alle som støtter formålet for Juba, slik det er uttrykt i vedtektene, uavhengig av eget alkoholforbruk. Det er med andre ord åpent for at foreldre og andre som vil markere støtte til Juba, kan bil medlemmer også om de ikke er avholdsfolk.
 
Dekning av faktiske utgifter
Ledere har krav på å få dekket faktiske utlegg de har ved virksomheten i Juba-laget, f.eks. telefonutgifter, kjøp av utstyr til aktivitetene, reiser til arrangementer osv. Slike utgifter dekkes som regel over lagets kasse og regnskap. Det skal være bilag som dokumenterer utgiftene.
Andre løsninger
Noen aktiviteter i et Juba-lag kan være så spesialiserte eller krevende at en ikke kan forvente at alle ledere kan drive dem sjøl. Da blir løsningen ofte å engasjere eksterne medhjelpere i form av instruktører e.l, enten til enkelte samlinger eller til f.eks. en sesong eller et skoleår, alt etter varigheten av aktiviteten. En del av teaterlaga har valgt slike løsninger når en kommer til f.eks. teaterinstruksjon, sang, akkompagnement osv. I en del slike tilfeller må en regne med å betale et honorar fra lagets kasse, uten at vi kan si at det finnes noen norm for hvor mye dette skal være.
 
Krav til ledere?
Juba har ingen formelle krav til det å være leder for et lag. De forventningene vi har, kan avledes av Jubas profil:
 • Juba-ledere må kunne stille seg bak de verdiene som ligger nedfelt i Jubas fire profiler og formålsparagrafen i vedtektene.
 • Virksomheten skal bygge på de fire og drives innenfor Jubas vedtekter.
 • Ledere må vise respekt for barna og deres foresatte og arbeide målbevisst for å gi barna et trygt og lærerikt oppvekstmiljø.
 • Juba arbeider for rusfrie oppvekstmiljøer og for at barna skal bli trygge på en rusfri livsstil. Dette er en holdning som lederne skal videreformidle til medlemmene.
Minst én av lederne i et lokallag må være medlem av Juba, men det er ønskelig at alle er det. Samtidig har vi full frihet i et lag til å trekke inn eksterne voksne som medhjelpere, instruktører osv på alle plan, uten noe krav eller forventning om medlemskap.